Algemene voorwaarden

IB Trading.nl
Zandzuigerstraat 11 A
1333MV Almere

Kvk nr: 74696718
BTW nr: NL001252339B34

1. GELDIGHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voorzover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuële soortgelijke voorwaarden van de koper.

2. AANBIEDINGEN
Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaanden van de normale omstandigheden. Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, danwel zijn betalingsverplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst te doen ontbinden. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op de doorberekening van eventuele verhoging van rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijzigingen in valutaverhouding

3. OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen (vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

4. LEVERING
De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is. Alle transportkosten zijn voor rekening van koper; ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor koper. Koper dient binnen 7 dagen na terbeschikkingstelling de goederen af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming gaat het risico ook over op de koper, waarbij wij zijn bevoegd tot opslag elders, op zijn kosten.

5. OVERMACHT
In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen- als in het buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de verkochte goederen danwel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet op niet tijdig aan ons hebben geleverd, danwel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

6. AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Terzake van goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht.

7. EIGENDOMSOVERGANG
Tot aan de gehele voldoening van de door de afnemer aan de leverancier verschuldigde betalingen terzake van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behoudt de leverancier het eigendom van al door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de afnemer zal mitsdien de hem geleverde goederen betreffende deze overeenkomst, zolang geen algehele betaling van het leverancier toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is. Dit recht tot verkopen vervalt echter als de leverancier de afnemer dat recht na het verstrijken van de betalingstermijn ontzegt, of als de afnemer in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. Bij schending van het hier bepaalde is artikel 11 van toepassing. Verkeert koper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terugnemen.

8. GARANTIE
De leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door de leverancier geleverde goederen als gevolg van fabricage-of materiaalfouten, dan zal de leverancier deze gebreken herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij de leverancier geldende of gebruikelijke garantievoorwaarden. Voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende 1 jaar na aflevering. Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding, zal de leverancier nimmer gehouden zijn. Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoeld, zullen geen grond voor ontbinding van de overeenkomst opleveren. De leverancier kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantie­verplichtingen verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan hem of aan een door hem opgegeven adres wordt gezonden. Bovengenoemde garantie-voorwaarden gelden ook voor fouten in computerprogramma’s.

9. RECLAME Reclames dienen uiterlijk binnen 6 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, indien zij schriftelijk zijn ingediend binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur. Zij geven de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

10. BETALING
Betaling dient, indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden onmiddellijk bij aflevering door middel van contant geld of automatische machtiging bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomst. In geval van niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een nalatigheidsrente ad 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum. Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper, die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,-, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

11. ONTBINDING
Mocht een der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet nakomen, hetzij surseance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan heeft de ander het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, danwel de nakoming van de verplichting op te schorten, onverminderd andere hem wettelijke toekomende rechten.

12. GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slecht door een partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen de leverancier en de afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door de leverancier met een afnemen afgesloten overeenkomst of andere overeenkomsten, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding uit te lokken, worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de leverancier. Indien een der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.

13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op de door de leverancier met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing:

13.2 Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slecht geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft;

13.3 De afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van de leverancier rechten en verplichtingen, welke voorvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.